PROJEKT TRAJNOSTNA MOBILNOST

Na SŠ Črnomelj smo se odzvali na povabilo Zavoda RS za šolstvo in se kot ena od 15
srednjih šol v Sloveniji vključila v projekt Trajnostna mobilnost. Gre za razvojno nalogo,
katere cilj je spodbujanje trajnostne mobilnosti v okviru vzgoje in izobraževanja za trajnostni
razvoj v srednjih in osnovnih šolah ter vrtcih. Projekt bo trajal od 2023 do 2026, vodi pa ga
Zavod RS za šolstvo.

Aktivnosti bodo usmerjene v:
 uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja (CTR) Agende 2030 s poudarkom na
trajnostni mobilnosti in cilju trajnostnega razvoja (CTR 11) ̶ poskrbeti za odprta,
varna, vzdržljiva ter trajnostna mesta in naselja,
 načela in cilje Strategije kulture vedenja in vzgoje za trajnostno mobilnost otrok in
mladostnikov v sistemu vzgoje in izobraževanja do leta 2027.

OPIS PROJEKTA
Dijakom želimo predstaviti trajnostno mobilnost, jih seznaniti s prometno varnostjo in
nevarnostmi pri rabi posameznih prevoznih sredstev. Na razrednih urah bomo dijakom 1.
letnikov pokazali načrt šolskih poti, ki ga je pripravila Občina Črnomelj, in jih opozorili na
morebitne nevarnosti. Kot šola si želimo potovati bolj trajnostno, zato vsaj za 10 % zmanjšati
uporabo osebnih avtomobilov in avtobusnega prevoza na dejavnosti in tekmovanja (večja
uporaba vlaka, kombinacija prevozov z OŠ). Dijake želimo spodbuditi, da bi v šolo namesto z
osebnimi avtomobili prihajali s kolesi, skiroji, peš … Na šoli bomo na začetku in koncu
šolskega leta izvedli anketo o potovalnih navadah naših dijakov, rezultate pa predstavili
zainteresirani javnosti, predvsem predstavnikom Občine Črnomelj, kjer ima šola sedež. Z

dijaki programa oblikovalec kovin ̶ orodjar bomo v šolskih delavnicah sami izdelali
nadstrešek za kolesa.
V tem šolskem letu bomo izvajali aktivnosti z dijaki 1. letnikov ter dijaki ITS-a Aktivni in
povezani v sodelovanju z Občino Črnomelj, Zavodom Vozim ter drugimi, ki bodo izkazali
interes za projekt. Pri razrednih urah bomo predstavili Agendo 2030 in 17 ciljev le-te s
poudarkom na cilju številka 11: Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva ter trajnostna mesta in
naselja. V naslednjem šolskem letu pa se bomo povezali še z drugimi osnovnimi šolami ter
vrtcem v Občini Črnomelj, s katerimi bomo izvajali skupne aktivnosti.

Mentorica: Anica Želježnjak