• Srednja šola Črnomelj - knjižnica

Knjižnični red

ČLANSTVO

Član knjižnice postane vsak dijak, ki je vpisan v šolo. Člani šolske knjižnice so tudi profesorji in drugi zaposleni na šoli.
Članarine ni. Vsak član je odgovoren za izposojeno gradivo. Uporabnikom knjižnice je vse knjižnično gradivo dostopno brezplačno.

IZPOSOJEVALNI ROKI

Za knjige, ki so predpisane za:

  • domače branje, je rok izposoje dva tedna, odvisno od števila izvodov, ki so na voljo
  • ostalo gradivo je rok izposoje mesec dni,
  • za revije 3 dni.

Podaljševanje gradiva je možno po dogovoru s knjižničarko.

Referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi) je možno uporabljati samo v prostorih knjižnice.

Uporabnik je dolžan pravočasno vrniti vso izposojeno gradivo, najkasneje do konca šolskega leta – pred podelitvijo spričeval.

Izjemoma izposojamo gradivo tudi v času počitnic, če uporabniki še potrebujejo gradivo, vendar ga izposojamo pod določenimi pogoji, ki jih sporočimo ob izposoji.

Izposojevalni roki ne veljajo za didaktično gradivo, ki ga učitelji potrebujejo daljši čas. Delavci šole vsaj enkrat letno kontrolirajo izposojeno gradivo po dogovoru s knjižničarko.

Zamudnike knjižnica opozarja na vrnitev gradiva z opomini, ki jih pošilja po pošti na domači naslov uporabnika. Dokler uporabniki ne vrnejo izposojenega gradiva, si ne morejo izposoditi drugega gradiva.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti do knjižnice.

Knjižničarka ima pravico zahtevati izposojeno gradivo na vpogled za potrebe vrednotenja, izločanja ali odpisa. V takem primeru ji mora uporabnik gradivo dostaviti na vpogled naslednji delovni dan.

ODŠKODNINE ZA POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO

Kdor gradivo izgubi ali poškoduje, ga je dolžan nadomestiti z enakim izvodom. Če to ni mogoče, lahko dogovoru s knjižničarko prinese vsebinsko enakovredno gradivo.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Možna je z vsemi vrstami knjižnic v Sloveniji. Če knjižnica, ki gradivo posoja, zaračunava stroške izposoje, fotokopiranja ali pošiljanja, jih v celoti plača uporabnik, ki je gradivo naročil.

PRAVILA OBNAŠANJA V KNJIŽNICI

V knjižnici se pogovarjamo tiho ali molčimo. Vstop v knjižnico s hrano in pijačo ni zaželjen.

Za izposojo učbenikov se zaračunava izposojevalnina, ki znaša tretjino maloprodajne cene učbenikov. Le-ta se plača preko položnic oziroma trajnika v enem obroku.

Bodoči dijaki 1. letnikov dobijo naročilnico za učbeniški komplet iz učbeniškega sklada po pošti z ostalimi obvestili o vpisu. Izpolnjeno vrnejo ob vpisu svetovalni delavki.

Bodoči dijaki 2. 3. in 4. letnikov se prijavijo na učbeniški sklad najkasneje do 01. 07. 2019.

Dijaki vrnejo učbenike pred podelitvijo spričeval ob koncu pouka.

Dijaki oziroma starši dijakov, ki bodo vrnili uničene učbenike, bodo morali plačati razliko do polne cene novega učbenika.

Dijaki prejmejo učbenike iz učbeniškega sklada zadnji teden avgusta.

Skrbnica učbeniškega sklada : Nevenka Dragovan MAKOVEC

Copyright © 2021 - Srednja šola Črnomelj & DBP brand design studio, Vse pravice pridržane.
Dostopnost