Šolski sklad

Na šoli že nekaj let deluje Šolski sklad. Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja in 142. člena Zakona o dohodnini naš šolski skladi od
leta 2023 izpolnjuje pogoje in je uvrščen na seznam upravičencev do donacij dela
dohodnine.

Namen delovanja šolskega sklada:
Sredstva iz šolskega sklada bomo namenili v skladu  z 2. členom Pravil šolskega sklada
Srednje šole Črnomelj za financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega
programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme,
zviševanje standarda pouka in podobno, kot so:

 • Nakup nadstandardne opreme in storitev ter pripomočkov za pouka (npr. organizacija in
  izvedba tekmovanj);
 • Sofinanciranje posameznih dejavnosti socialno šibkim dijakom;
 • Zviševanje standarda pouka oziroma vzgojno-izobraževalne dejavnosti in financiranje
  dejavnosti za udeležbo dijakov iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so
  povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz
  javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti;
 • Za potrebe kvalitetnega izobraževanja v programu strojni tehnik in oblikovalec kovin
  potrebujemo in sofinanciramo dodatno nadstandardno opremo, kot je npr. CNC in
  kolaborativni robot. Opremo je potrebno ustrezno nadgraditi in vzdrževati.

Člani sklada:

Nevenka Dragovan Makovec, predsednica UO
Brigita Grahek Šolar, tajnica UO
Anica Želježnjak, predstavnica zaposlenih
Simon Kralj, predstavnik staršev
Krunoslav Bošnjak, predstavnik staršev
Robert Lozar, predstavnik staršev

Načini zbiranja sredstev:

 • prispevki in namenska sredstva (donacije od dohodnine),
 •  zbiranje preko donatorskih vlog podjetjem in organizacijam,
 •  prostovoljni prispevki staršev.

Donirana sredstva lahko nakažete na TRR: SI56 0110 0603 0692 860, sklic 760003
Donatorje bomo objavili v medijih in na naši spletni strani.

OBRAZEC DONACIJA

Postopek dodeljevanja sredstev:
Starši ali skrbniki oddajo izpolnjeno vlogo razredniku, članu UO Šolskega sklada, šolski
svetovalni službi ali v tajništvu šole. V vlogi opišete, za kaj potrebujete pomoč.
UO Šolskega sklada na osnovi Pravil reši vlogo in izda sklep o dodeljenih sredstvih.

Copyright © 2021 - Srednja šola Črnomelj & DBP brand design studio, Vse pravice pridržane.
Dostopnost