Komisija za kakovost

Na Srednji šoli Črnomelj deluje komisija za kakovost, ki jo sestavljajo predstavniki zaposlenih, dijakov, staršev in delodajalcev. Na predlog vršilca dolžnosti ravnatelja jo je imenoval svet šole za obdobje od 27. 1. 2022 do 27. 1. 2026.

Pri delu jo vodijo: vizija, poslanstvo, vrednote organizacije in program razvoja ter letni delovni načrt. Komisija za kakovost spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v skladu s strokovnimi usmeritvami. Skrbi za vzpostavitev in nemoteno ter učinkovito delovanje notranjega sistema kakovosti ter razvija kazalnike kakovosti in inštrumente za vrednotenje le-te.

Člani komisije za kakovost:

Matija Absecpredsednik, predstavnik zaposlenih
Ajda Skrbinšekpredstavnica zaposlenih
Alexandra Kočevarpredstavnica zaposlenih
Rudi Sirnikpredstavnik zaposlenih
Daša Planincčlanica, predstavnica dijakov
Nataša Hudeljačlanica, predstavnica staršev
Samo Kavčiččlan, predstavnik delodajalcev

Komisija za kakovost deluje na rednih srečanjih, ki jih sklicuje predsednica komisije.

Komisija za kakovost zagotavlja javnost svojega delovanja, zlasti o načrtih dela, posameznih procesih, ki jih načrtuje in izvaja ter o rezultatih dela. Poroča tudi o svojih srečanjih.

Komisija za kakovost vsako leto pripravi letno poročilo o delu na področju kakovosti. Pomembno področje je presojanje kakovosti (izbrana področja, faze samoevalvacije, predstavitev rezultatov samoevalvacije) in področje razvoja kakovosti (opravljene aktivnosti za izboljšanje kakovosti dela). Poročilo o kakovosti sprejme svet šole.

Copyright © 2021 - Srednja šola Črnomelj & DBP brand design studio, Vse pravice pridržane.
Dostopnost