Svet zavoda

Svet Srednje šole Črnomelj je bil konstituiran 13. 5. 2021 in je sestavljen v skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola Črnomelj«, ki ga je potrdila Vlada RS 2. avgusta 2012. Pristojnosti sveta so zapisane v Zakonu o zavodih, Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Naloge sveta šole:

 • predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
 • sprejema program razvoja šole,
 • daje mnenja in predloge o posameznih vprašanjih,
 • sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • obravnava finančni načrt in sprejema letno poročilo šole (poslovno poročilo in poročilo o
  zaključnem računu šole),ugotavlja delovno uspešnost ravnatelja,
 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega
  razmerja,
 • razpisuje volitve predstavnikov v svet šole,
 • opravlja druge naloge, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi akti
  šole.

Svet šole bo sklican predvidoma trikrat v šolskem letu, po potrebi tudi večkrat.

Sestava sveta:

Predstavnika ustanovitelja – Vlade RSAndrej Fabjan
Stanislav Malerič
Predstavnik ustanovitelja – Občine ČrnomeljJanez Stepan - predsednik
Predstavniki zaposlenihBranislav Adlešič
Nevenka Dragovan Makovec
Vesna Fabjan
Nenad Mikunovič
Alexandra Kočevar
Predstavniki staršev dijakov Robert Lozar
Jasna Banovec - namestnica predsednika
Simon Kralj
Predstavnika dijakov Neja Žabčič Grabrijan
Jan Jakša
Copyright © 2021 - Srednja šola Črnomelj & DBP brand design studio, Vse pravice pridržane.
Dostopnost