• Srednja šola Črnomelj - Matura in zaključni izpit

1. Splošna matura

MATURITETNI PREDMETI

S splošno maturo dijaki programa gimnazija zaključijo izobraževanje. Obsega najmanj 5 predmetov, od tega so 3 obvezni in sicer:

 • Slovenščina
 • Matematika
 • Tuj jezik (angleščina, nemščina ali španščina)

V šolskem letu 2023/24 izvajamo na šoli naslednje izbirne predmete, od katerih dijak izbere 2 (lahko pa tudi 3).
Dijak izbirne predmete izbere v 3. letniku, izvajajo pa se, če je zadostno število prijav (Sklep sveta zavoda Srednje šole Črnomelj).

 • Biologija.
 • Ekonomija.
 • Geografija.
 • Kemija.
 • Psihologija.

Vse ostale splošne informacije o splošni maturi dobite na spletni strani RIC-a in na oglasni deski za splošno maturo v šoli. Prav tako so na spletni strani RIC-a objavljeni dokumenti o poteku pisnih in ustnih izpitov, o nedovoljenih pripomočkih in kršitvah, ter o pogojih za opravljanje mature ter o pogojih za popravljanje in izboljševanje ocen.

PRIJAVA

Veljavni maturitetni koledar in morebitne spremembe so objavljene na spletni strani RIC-a, kjer najdete tudi roke, ki so pomembni za prijavo in odjavo. Redno vpisani dijaki se prijavijo na maturo v šoli, preko eAsistenta, lahko pa tudi sami (to velja tudi za kandidate, ki niso redno vpisani). Potrebne obrazce najdete na povezavi.

PLAČILO IZPITOV NA SPLOŠNI MATURI

Maturitetne izpite plačajo kandidati, ki nimajo statusa dijaka v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja. Kandidati plačajo:

24,00 € za posamezni izpit oz. 120,00 € za celo splošno maturo (znesek kandidati nakažejo Državnemu izpitnemu centru, glede na navodila na spletni strani RIC-a in 20,00 € za posamezni izpit oziroma 100,00 € za celo splošno maturo (ta znesek kandidati poravnajo preko TRR Srednje šole Črnomelj št.:. SI 56 01100 603 0692860, sklic SI00 120000, koda namena GDSV in sicer najkasneje pred pričetkom izpitov). ). Obe dokazili o plačilu izpitov kandidati priložijo k prijavi na splošno maturo.

Kandidat je lahko oproščen plačila izpita splošne mature, če za to zaprosi Državni izpiti center in vlogi kot dokazilo priloži potrdilo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči. Kandidat lahko uveljavlja pravico najkasneje do roka prijave v posameznem izpitnem roku splošne mature 2024.

INFORMACIJE

Informacije o splošni maturi dobite pri tajnici Šolske maturitetne komisije:
Anica Želježnjak, univ.dipl.ekon.

  tel. št. 07 30 51 667

  anica.zeljeznjak@ss-crnomelj.si

Govorilne ure:

 • torek, 9.10 – 9.55 v tajništvu za maturo ali po dogovoru.

2. Poklicna matura

S poklicno maturo zaključijo dijaki programa strojni tehnik izobraževanje in pridobijo poklic strojni tehnik. Obsega 4 predmete, lahko pa si izberejo tudi dodatni, 5. predmet na splošni maturi, ki jim omogoča vpis na večje število visokošolskih programov na univerzi.

MATURITETNI PREDMETI

1. PREDMET (obvezni) SLOVENŠČINA
2. PREDMET  (temeljno strokovno znanje) STROJNIŠTVO
3. PREDMET MATEMATIKA ali ANGLEŠČINA
4. PREDMET IZDELEK oz. STORITEV in ZAGOVOR

Pisni izpiti pri prvih 3 predmetih so eksterni, na šoli po potekajo še interni deli (ustni izpiti)
4. predmet opravljajo dijaki na šoli, pri čemer si izberejo temo naloge in mentorja, glede na aktualni razpis.

Vse ostale splošne informacije o poklicni maturi dobite na spletni strani RIC-a in na oglasni deski za poklicno maturo v šoli.

PRIJAVA

Veljavni maturitetni koledar in morebitne spremembe so objavljene na spletni strani RIC-a, kjer najdete tudi roke, ki so pomembni za prijavo in odjavo. Redno vpisani dijaki se prijavijo na maturo v šoli, preko eAsistenta, lahko pa tudi sami (to velja tudi za kandidate, ki niso redno vpisani). Potrebne obrazce najdete na povezavi.

PLAČILO IZPITOV NA POKLICNI MATURI

Cena maturitetnega izpita pri poklicni maturi je 60,00 € oz. 240,00 € za celo poklicno maturo.

Maturitetne izpite plačajo kandidati, ki nimajo statusa dijaka v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja. Znesek nakažejo preko TRR Srednje šole Črnomelj št.:. SI 56 01100 603 0692860, sklic SI00 120000, koda namena GDSV in sicer najkasneje pred pričetkom izpitov. Dokazilo o plačilu izpitov kandidati priložijo k prijavi na poklicno maturo.

Kandidat je lahko oproščen plačila izpita poklicne mature, če šoli kot dokazilo priloži potrdilo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči. Kandidat lahko uveljavlja pravico najkasneje do roka prijave v posameznem izpitnem roku poklicne mature.

INFORMACIJE

Informacije o poklicni maturi dobite pri tajnici Šolske maturitetne komisije:
Anica Želježnjak, univ.dipl.ekon.

  tel. št. 07 30 51 667

  anica.zeljeznjak@ss-crnomelj.si

Govorilne ure:

 • torek, 9.10 – 9.55 v tajništvu za maturo ali po dogovoru.

3. Zaključni izpit

Na zaključnem izpitu kandidati izkazujejo teoretično in praktično znanje, ki so ga pridobili med 3-letnim izobraževanjem v programu oblikovalec kovin-orodjar. Zaključni izpit obsega:

 • Pisni in ustni izpit iz SLOVENŠČINE
 • IZDELEK OZ. STORITEV Z ZAGOVOROM.

KOLEDAR OPRAVLJANJA ZAKLJUČNIH IZPITOV 2023/24

Spomladanski izpitni rok
4. junij 2024 torek 8.00 pisni del izpita iz slovenščine
5. junij 2024 sreda 8.00 ustni del izpita iz slovenščine
6. junij 2024 četrtek 8.00 zaključno delo – zagovor
12. junij 2024 sreda 9.00 razdelitev spričeval
Jesenski izpitni rok
21. avgust 2024 sreda 8.00 pisni del izpita iz slovenščine
22. avgust 2024 četrtek 8.00 ustni del izpita iz slovenščine
23. avgust 2024 petek 8.00 zaključno delo – zagovor
31. avgust 2024 petek 12.00 razdelitev spričeval

PRIJAVA

Veljavni koledar za zaključni izpit in morebitne spremembe so objavljene na spletni strani RIC-a, kjer najdete tudi roke, ki so pomembni za prijavo in odjavo. Redno vpisani dijaki se prijavijo na zaključni izpit v šoli, preko eAsistenta, lahko pa tudi sami (to velja tudi za kandidate, ki niso redno vpisani). Potrebne obrazce najdete na povezavi.

PLAČILO IZPITOV NA ZAKLJUČNEM IZPITU 

Cena ustnega izpita ali zagovora na zaključnem izpitu je 34,00 € , pisnega pa 25,00 €. Izpite plačajo kandidati, ki nimajo statusa dijaka v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja. Ta znesek kandidati poravnajo preko TRR št. SI 56 01100 603 0692860, sklic SI00 120000, koda namena GDSV in sicer najkasneje pred pričetkom izpitov.

Kandidat je lahko oproščen plačila zaključnega izpita, če predloži potrdilo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči. Več informacij o zaključnem izpitu dobite na spletni strani RIC-a.

INFORMACIJE

Informacije o splošni maturi dobite pri tajnici Šolske maturitetne komisije:
Anica Želježnjak, univ.dipl.ekon.

  tel. št. 07 30 51 667

  anica.zeljeznjak@ss-crnomelj.si

Govorilne ure:

 • torek, 9.10 – 9.55 v tajništvu za maturo ali po dogovoru.

Copyright © 2021 - Srednja šola Črnomelj & DBP brand design studio, Vse pravice pridržane.
Dostopnost