• Že več kot 100 let iskrimo misli, gradimo nova znanja in oblikujemo veščine ter kompetence vseživljenskega učenja.

Spoznajte naše izobraževalne programe!

V šolskih delavnicah s poudarkom na CNC tehnologiji dijaki v praksi spoznavajo uporabo teoretičnih znanj, pridobljenih v razredu. Na realnih izdelkih se dijaki naučijo, kako v realnem sektorju poteka proizvodnja v orodjarski delavnici. Tako pridobijo veščine, potrebne za uspešen prehod na trg dela.

Razširjeni logotip SSC

UČITELJSKI ZBOR

DELAVECDELOVNO MESTORAZREDNIK/MATIČNA UČILNICAE-NASLOV
Matija ABSECučitelj strokovnih modulov v strojništvumatija.absec@ss-crnomelj.si
Branislav ADLEŠIČučitelj ŠVZ4. ST / MAT 1brane.adlesic@ss-crnomelj.si
Gregor CINDRIČučitelj strokovnih modulov v strojništvu3. OK / RČNgregor.cindric@ss-crnomelj.si
Andrej ČUFERučitelj BIOandrej.cufer@ss-crnomelj.si
Nevenka DRAGOVAN MAKOVEClaborantka, knjižničarkanevenka.dragovan-makovec@ss-crnomelj.si
Vesna FABJANučiteljica GEO, ZGOvesna.fabjan@ss-crnomelj.si
Nejc GORŠEučitelj strokovnih modulov v strojništvu2. ST / STRnejc.gorse@ss-crnomelj.si
Brigita GRAHEK ŠOLARučiteljica PSI, ITS, svetovalna delavkabrigita.grahek-solar@ss-crnomelj.si
Irene F. IGLIČučiteljica ANGirene.iglic@ss-crnomelj.si
Samo KAVČIČučitelj FIZ
Mateja JURAN KORDIŠučiteljica SLO2. OK / SL 2mateja.juran-kordis@ss-crnomelj.si
Alexandra KOČEVARučiteljica NEM4. AG / NEM 1alexandra.kocevar@ss-crnomelj.si
Jure KUHARučitelj KEM2. AG / EKNjure.kuhar@ss-crnomelj.si
Jasmina KOLBEZENučiteljica FIL, SOC, DRU, ITSjasmina.kolbezen@ss-crnomelj.si
Ana LOGARučiteljica FIZ
Anželika MITROVIĆučiteljica GLAanzelika.mitrovic@ss-crnomelj.si
Miha MOVRINučitelj ŠVZ, ITS3. ST / MA2miha.movrin@ss-crnomelj.si
Benjamin PAPEŽučitelj strokovnih modulov v strojništvubenjamin.papez@ss-crnomelj.si
Simona PAVLIČ PIRHučiteljica ZGO, LUM, UME, UZG, ITSsimona.pavlic-pirh@ss-crnomelj.si
Vlasta PEZDIRCučiteljica ŠVZvlasta.pezdirc@ss-crnomelj.si
Gordana POPOVIČ LOZARučiteljica ZGO, LUM, UME, UZG, ITS1. AG / ZGOgordana.popovic-lozar@ss-crnomelj.si
Elizabeta PRUSučiteljica SLOelizabeta.prus@ss-crnomelj.si
Jakob SNOJučitelj MAT
Rudolf SIRNIKučitelj praktičnega pouka, organizator PUD1. OK / TEHrudi.sirnik@ss-crnomelj.si
Marta STRMECučiteljica ANG1. ST / AN 2marta.strmec@ss-crnomelj.si
Jelena ŠIKONJAučiteljica SLO, SOC, ITSjelena.sikonja@ss-crnomelj.si
Marko ŠPRINGERlaborant in vzdrževalec učne tehnologijemarko.springer@ss-crnomelj.si
Tajana ŠPUNDAK FRANKOučiteljica MAT, informatiketajana.spundak-franko@ss-crnomelj.si
Rosana VUKOJEVIČučiteljica ŠPArosana.vukojevic@ss-crnomelj.si
Anica ŽELJEŽNJAKučiteljica EKN, ITS, tajnica SM, POM, ZI, izobraževanje odraslihanica.zeljeznjak@ss-crnomelj.si

RAZREDNIKI IN MATIČNE UČILNICE

RAZREDRAZREDNIKMATIČNA UČILNICA
1. a GAlexandra KočevarNEM 1
2. a GGordana Popovič LozarZGO
3. a GVesna FabjanGEO
4. a GVlasta PezdircEKN

RAZREDRAZREDNIKMATIČNA UČILNICA
1. STGregor CindričTEH
2. STMarta StrmecAN 2
3. STNejc GoršeSTR
4. STMiha MovrinMAT 2

RAZREDRAZREDNIKMATIČNA UČILNICA
1. OKBranislav AdlešičRČN
2. OKRudi SirnikMA 1
3. OKMateja Juran KordišSL 2

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI
Govorilne ure bodo zaradi higiensko-zdravstvenih ukrepov potekale po dogovoru z razredniki načeloma virtualno oziroma na dogovorjen način vsak tretji torek vsak drugi mesec od 16.30 do 18.00 oziroma po roditeljskem sestanku. Govorilne ure lahko starši opravijo tudi po telefonu v dopoldanskem času. Po razporedu so takrat učitelji v zbornici. Le v izjemnih primerih se bodo govorilne ure in razgovori opravili fizično v šoli.

Dopoldanske pogovorne in govorilne ure

MESECRAZREDURA IN PROSTORVSEBINA
21. 9. 2021Roditeljski sestanki po oddelkih

Oddelčni rodit. sest. – razredniki
Prvi letniki v šoli, ostali virtualnoPredstavitev šole in programa, šolski koledar.
Seznanitev staršev z značilnostmi izobraževalnih programov, pravicami in dolžnostmi, šolskimi pravili in organizacijo dela šole.
Predstavitev dela in organizacija dela oddelčne skupnosti, dejavnosti oddelka ...
16. 11. 2021Roditeljski sestanek za 3. in 4. letnike – B. Adlešič (vodja) in razredniki

Govorilne ure
Jedilnica ali virtualno
16.30
Zimovanje Cerkno, prisotni tudi dijaki.
21. 12. 2021Zaključni letniki - ravnateljica in tajnica ŠM in POM, svetovalna delavkaPredavalnica ali virtualno
16.30
Matura, poklicna matura, vpis na nadaljnji študij, prisotni tudi dijaki.
15. 3. 2022Oddelčni roditeljski sestanki

Govorilne ure
Matične učilnice ali virtualno
16.30
Uspeh, realizacija OIV oz. ID, predstavitev opravljenih dejavnosti (dijaki), problematika.
19. 5. 2022Govorilne ureMatične učilnice ali virtualno
16.30

Oktobra, decembra, februarja in aprila ni popoldanskih govorilnih ur.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Za Srednjo šolo Črnomelj je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov odvetnica

. Kaja Dosedla

Z morebitnimi vprašanji se lahko obrnete nanjo tudi na naslov:

Kaja Dosedla
Ulica Dušana Kvedra 11,
3230 Šentjur

SPLOŠNI POGOJI O OBDELOVANJU OSEBNIH PODATKOV

Dijakom in staršem so vedno odprta vrata naše svetovalne službe, kjer boste lahko dobili vse informacije o poteku šolanja in nasvete o nadaljnjem šolanju in poklicnih umeritvah. Svetovalna služba je namenjena tudi pomoči pri premagovanju najrazličnejših izzivov vseh vpletenih in povezovanju med dijaki, starši, učitelji ter zunanjimi strokovnimi institucijami.

Dijaki svetovalni delavki oddajo tudi obrazec Vloga za pridobitev pravice do prilagoditev šolskih obveznosti, prav tako se z njo dogovorijo o statusu dijaka s posebnimi potrebam.

Vodja svetovalne službe je psihologinja Brigita GRAHEK ŠOLAR.
Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 13.00, razen v času pouka glede na urnik, ter v času popoldanskih govorilnih ur.

ORGANI ŠOLE
Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga:

Predstavnika ustanovitelja – Vlade RSAndrej Fabjan
Stanislav Malerič
Predstavnik ustanovitelja – Občine ČrnomeljJanez Stepan - predsednik
Predstavniki zaposlenihBranislav Adlešič
Nevenka Dragovan Makovec
Vesna Fabjan
Nenad Mikunovič
Rosana Vukojević
Predstavniki starševJana Jerman, podpredsednica
Franc Kovač
Robert Lozar
Predstavnika dijakovManca Bajuk
Aljaž Skušek

DIJAŠKA SKUPNOST SŠ ČRNOMELJ
Dijaška skupnost Srednje šole Črnomelj (DS) je skupnost vseh dijakov iz vseh treh izobraževalnih programov SŠ Črnomelj. DS zastopa interese dijakov, skrbi za komunikacijo s strani dijakov z zaposlenimi na šoli ter pripravlja in organizira projekte namenjene dijakom. Pri tem sodeluje tudi z dijaško sekcijo Kluba belokranjskih študentov.

DS sestankuje na 2 tedna, posamezen oddelek pa na sestankih zastopa predsednik vsakega oddelka. Na sestankih se pogovarjamo o aktualnih temah in dogajanju na šoli ter načrtujemo nadaljnje aktivnosti. DS sodeluje tudi z Dijaško organizacijo Slovenije (DOS), ki združuje predstavnike dijakov vseh srednjih šol Slovenije.

V svetu šole je predstavnica dijakov Manca Bajuk. Mentor DS je Jure Kuhar.

DS v šolskem letu 2021/2022 predstavljajo:

Rok Domitrovičpredsednik 1.aG
Ema Kavčičpredsednica 2.aG
Leon Pavliničpredsednik 3.aG
Zala Pezdirc Burazerpredsednica 4.aG

Dominik Virantpredsednik 1.ST
Žan Štukeljpredsednik 2.ST
Rok Jože Mavsarpredsednik 3.ST
Marko Mikunovičpredsednik 4.ST

Midjan Preshtreshipredsednik 1.OK
Leonardo Rosićpredsednik 2.OK
Klemen Malnaričpredsednik 3.OK

ŠOLSKI SKLAD

Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo trije predstavniki šole in štiri predstavniki staršev.

Osnovni namen je zbiranje finančnih sredstev in nadzor nad njihovo porabo, za dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa. Denarna sredstva pridobivamo s prostovoljnimi prispevki posameznikov, donacijami podjetij, s plačanimi položnicami staršev dijakov za nadstandard in različnimi akcijami šole, v katerih sodelujejo dijaki in učitelji (dobrodelne prireditve). Zbrana sredstva se namenijo za poravnanje prijavnine tekmovalcev na tekmovanja, prevoze na tekmovanja, pripravo in izpeljavo šolskih tekmovanj itd.

Želimo si, da bi lahko vsi dijaki zastopali sebe, šolo in kraj, v katerem živijo, na tekmovanju po lastni izbiri. Z donacijo boste tudi vi prispevali k temu. Za vsak nakazan prispevek se vam že vnaprej zahvaljujemo.

ŽR: UJP Novo mesto
01100-6030692860
sklic 760003

KOMISIJA ZA KAKOVOST
Na Srednji šoli Črnomelj deluje komisija za kakovost, ki jo sestavljajo predstavniki zaposlenih, dijakov, staršev in delodajalcev. Na predlog vršilca dolžnosti ravnatelja jo je imenoval svet šole za obdobje od 27. 1. 2022 do 27. 1. 2026.

Pri delu jo vodijo: vizija, poslanstvo, vrednote organizacije in program razvoja ter letni delovni načrt. Komisija za kakovost spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v skladu s strokovnimi usmeritvami. Skrbi za vzpostavitev in nemoteno ter učinkovito delovanje notranjega sistema kakovosti ter razvija kazalnike kakovosti in inštrumente za vrednotenje le-te.

Člani komisije za kakovost:

Matija Absecpredsednik, predstavnik zaposlenih
Jasmina Kolbezenpredstavnica zaposlenih
Gordana Popovič Lozarpredstavnica zaposlenih
Rudi Sirnikpredstavnik zaposlenih
Daša Planincčlanica, predstavnica dijakov
Nataša Hudeljačlanica, predstavnica staršev
Samo Kavčiččlan, predstavnik delodajalcev

Komisija za kakovost deluje na rednih srečanjih, ki jih sklicuje predsednica komisije.

Komisija za kakovost zagotavlja javnost svojega delovanja, zlasti o načrtih dela, posameznih procesih, ki jih načrtuje in izvaja ter o rezultatih dela. Poroča tudi o svojih srečanjih.

Komisija za kakovost vsako leto pripravi letno poročilo o delu na področju kakovosti. Pomembno področje je presojanje kakovosti (izbrana področja, faze samoevalvacije, predstavitev rezultatov samoevalvacije) in področje razvoja kakovosti (opravljene aktivnosti za izboljšanje kakovosti dela). Poročilo o kakovosti sprejme svet šole.

ŠOLSKI ZVONEC

1.ura7.30 - 8.15
2.ura8.20 - 9.05
3.ura9.10 - 9.55
4.ura10.25 - 11.10
5.ura11.15 - 12.00
6.ura12.05 - 12.50
7.ura12.55 - 13.40
8.ura13.45 - 14.30

*Dijaki imajo malico od 9.55 do 10.25.

Srednja šola Črnomelj

Kidričeva 18/a
8340 Črnomelj

tel.: 07 30 51 667
fax: 07 30 51 092

Davčna številka: SI72429968
Matična številka: 5085934000
TRR: 01100-6030692860
Ravnateljica: Darja Bremec

07 30 51 667

darja.bremec@ss-crnomelj.si

Z vpisom na Srednjo šolo Črnomelj in uspešnim zaključkom srednješolskega izobraževanja lahko dijaki pridobijo srednjo poklicno izobrazbo, srednjo strokovno izobrazbo ali splošno izobrazbo.

Dijaki si izberejo srednjo šolo in srednješolski program iz razpisa za vpis v srednje šole, ki ga objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na svoji spletni strani.

Vpis poteka preko portala e-Uprava.

Prični z vpisom tukaj

Pogoji za vpis v srednjo šolo

Če ste uspešno končali vse razrede osnovne šole, se lahko vpišete:

  • v triletno srednjo poklicno šolo,
  • v štiriletno strokovno oziroma tehniško šolo ali
  • v gimnazijo.

V triletno srednjo poklicno šolo ali štiriletno strokovno šolo se lahko vpišete tudi, če ste prehodno uspešno končali nižjo poklicno šolo.

Po odločitvi o izbiri šole in programa izpolnite prijavnico za vpis in jo oddajte na svoji osnovni šoli ali izbrani srednji šoli.

Srednja šola, na kateri je bistveno več prijav, kot je bilo razpisanih mest, v soglasju z ministrom za izobraževanje sprejme sklep o omejitvi vpisa. Seznam šol z omejenim vpisom na svojih spletnih straneh objavi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Na šolah z omenitvijo vpisa prijavljene kandidate izberejo na podlagi točk, ki jih z učnim uspehom pridobijo v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole, pri čemer upoštevamo zaključne ocene obveznih predmetov zadnje triade.

Dodatne informacije o vpisu dobite pri šolski svetovalni delavki, Brigiti Grahek Šolar na tel. št. 07 / 30 61 507 ali na mail: brigita.grahek-solar@ss-crnomelj.si

‘PRIDRUŽI SE NAM‘

V Črnomlju, za Dobličico, tam najde vsak, kar si želi,
tam čaka nate šola, da znanje ti da.
Če si firbčen, če si mlad, želiš prijatelje spoznat,
pridi k nam septembra koruzo zobat.

Ko preživite Fazofest, Debela peč vam bo za test,
da drugo leto Krn osvojil boš.
Smuči nabrusi, pripravi se, da skupaj v Cerknu zabavamo se,
za konec pa okoli Slovenije greš.

V Črnomlju, naši šoli, tam najde vsak, kar išče,
prijatelje, učitelje svoj drugi dom,
tekmuj, se uči, sodeluj in se z maturo odlikuj,
po izkušnje, po mladost, da staršem boš v ponos.

La la la la la la la la la la, la la la la la la la la …

Informativni vsak dan

Podajte se na virtualni sprehod po naši šoli

Partnerji šole:

Srednja šola Črnomelj - SEk embalaža
SILGAN
BTS Company
LAMS d.o.o.
kolpa
KURE & Co
YASKAWA
M&R avtomation
AKRAPOVIČ
LIMA d.o.o.
Copyright © 2021 - Srednja šola Črnomelj & DBP brand design studio, Vse pravice pridržane.
Dostopnost