POLITIKA ZASEBNOSTI SREDNJE ŠOLE ČRNOMELJ

Spoštovanje zasebnosti posameznikov, vključno z varovanjem osebnih podatkov, je za nas bistvenega pomena. Zavezani smo k varovanju podatkov ter zagotavljanju varnosti in zaupnosti. Zato vas vabimo, da se podrobneje seznanite z informacijami o obdelovanju vaših osebnih podatkov na Srednji šoli Črnomelj.

I. Osnovni podatki o nas kot upravljalcu osebnih podatkov
II. Zbiranje in uporaba osebnih podatkov
III. Šolstvo in osebni podatki
IV. Obdelava osebnih podatkov drugih kategorij posameznikov
V. Kategorije uporabnikov osebnih podatkov
VI. Kategorije obdelovalcev osebnih podatkov
VII. Hramba podatkov
VIII. Avtomatično sprejemanje odločitev ter profiliranje
IX. Varovanje zasebnosti
X. Uveljavljanje pravic v zvezi z osebnimi podatki
XI. Posodabljanje politike zasebnosti

I. Osnovni podatki o nas kot upravljalcu osebnih podatkov

Upravljalec: Srednja šola Črnomelj
Sedež: Kidričeva ulica 18a, Črnomelj
Davčna številka: SI 72429968
Matična številka: 5085934000
IBAN: SI56 0110 0603 0692 860
Zakoniti zastopnik: Darja Bremec

Telefon: (07) 30 51 667
Naslov e-pošte: iss.crnomelj@quest.arnes.si
Spletni naslov: https://www.sscrnomelj.si
Dejavnost upravljalca: izobraževanje

II. Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

Vaše podatke zbiramo in nadalje obdelujemo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

1. Kdaj pridobimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke pridobimo od vas, kadar:
1.1 ste udeleženec izobraževanja, ki ga izvajamo,
1.2 ste starš oz. skrbnik udeleženca našega izobraževanja,
1.3 uporabljate našo spletno stran,
1.4 nastopijo drugi primeri, določeni s to politiko.

1.1 Informacije o obdelavi osebnih podatkov za udeležence izobraževanja pridobite v poglavju Šolstvo in osebni podatki.

1.2 Informacije o obdelavi osebnih podatkov za starše oz. skrbnike udeležencev izobraževanja pridobite v poglavju Šolstvo in osebni podatki.

1.3 Naša spletna stran je javno dostopna in namenjena za uporabo in informiranje dijakov in širše javnosti, omogoča pa tudi uporabo drugih funkcionalnosti.

Obiskovalci spletne strani se lahko vselej prostovoljno odločite, da boste v kontakt s Srednjo šolo Črnomelj stopili na drugačen način (preko telefona, elektronske pošte,…).

Srednja šola Črnomelj podatke v zvezi z obiskom spletne strani uporablja za naslednje namene:

  • za spremljanje in analizo delovanja spletnih aplikacij,
  • za tehnično vzdrževanje in razvoj spletnih strani in storitev šole,
  • za obveščanje o storitvah šole in drugih pomembnih informacijah (razpisi, dogodki, ipd.),
  • ter za druge namene, navedene v tej politiki zasebnosti.

Ob obisku spletne strani strežnik avtomatično zbira podrobnosti o vašem obisku kot so:

  • IP naslov,
  • URL naslov spletne strani, iz katere ste dostopali do naše spletne strani,
  • nastavitve brskalnika in informacije o operacijskem sistemu računalnika ali mobilnega aparata,
  • vsebine, do katerih dostopate na spletni strani,datum dostopa in trajanje obiska spletne strani.

Glede piškotkov:

Na spletni strani boste zasledili tudi termin »Piškotki«. Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Obiskovalec oz. uporabnik spletne strani lahko sam shranjuje, omejuje ali onemogoča piškotke. Piškotki so namenjeni zagotavljanju prijaznejših spletnih strani, saj beležijo posameznikove interese, preference in izkušnje ter izboljšujejo učinkovitost iskanja informacij, pri čemer konkretnega posameznika ni mogoče identificirati.

Shranjevanje piškotkov je pod vašim popolnim nadzorom, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabljate, hranjenje piškotkov omejite ali onemogočite. Za informacije o nastavitvah za piškotke preverite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.

Glede izpolnjevanja spletnih obrazcev:

V spletnih obrazcih so praviloma zahtevani osebni podatki, ki jih Srednja šola Črnomelj potrebuje, da vam lahko zagotovi želene informacije, pomoč ali storitev. Preko šolske spletne strani so dostopni naslednji spletni obrazci, v katerih lahko poleg podatkov iz prejšnje točke te politike zasebnosti zbiramo in obdelujemo podatke, kot je navedeno v seznamu:

Obrazec Podatki o posamezniku

(poleg zgoraj navedenih podatkov)

Namen obdelave podatkov
Erasmus+ točka Osebni podatki kot jih zahteva vsakokratni razpis Zagotavljanje mobilnosti

1.4 Posamezniki lahko na Srednjo šolo Črnomelj oz. na elektronske naslove, objavljene na spletni strani www.sscrnomelj.si naslovite tudi pismo ali elektronsko sporočilo. V tem primeru se prostovoljno odločite, katere osebne podatke nam želite zaupati. Srednja šola Črnomelj bo vaš naslov, elektronski naslov in elektronsko sporočilo nadalje obdelovala v skladu z vsebino vašega elektronskega sporočila ter ob upoštevanju vrste in narave medsebojnega razmerja.

V stik s Srednjo šolo Črnomelj lahko stopite tudi preko telefona, možno pa je tudi, da vas po telefonu pokličejo zaposleni, kadar ste izrazili željo za takšen način vzpostavitve stika z vami oziroma ste privolili v izvedbo telefonskega klica.

Z namenom varovanja ljudi in premoženja šole lahko izvajamo snemanje vhodov v prostore. V takšnem primeru ste o tem obveščeni s posebnim obvestilom, ki je objavljen na vidnem mestu. V zvezi s snemanjem zbiramo naslednje podatke: slikovni posnetek posameznika, datum in čas vstopa oziroma izstopa iz prostora, v katerem se izvaja videonadzor.

O snemanju na dogodkih v organizaciji Srednje šole Črnomelj:
Srednja šola Črnomelj organizira raznovrstne športne, kulturne in družbeno odgovorne prireditve, v okviru katerih lahko tudi obdelujemo osebne podatke udeležencev.
Do prve obdelave osebnih podatkov navadno pride že ob prijavi udeleženca, kadar se je na dogodek treba prijaviti. Pri izdelavi prijavnic zato skrbimo, da zahtevamo le tiste podatke, ki jih od udeležencev zares potrebujemo za samo izvedbo prireditve oz. dogodka. Posameznik lahko ob prijavi na dogodek izpolni tudi obrazec »Privolitev za obdelavo osebnih podatkov« – tj. posnetkov, na katerih je upodobljen, kar pomeni fotografijo in/ali videoposnetek. Obdelavo posnetkov, ki vsebujejo podobo posameznika, izvajamo na podlagi njegove privolitve – toliko bolj pazljivi smo, kadar je na posnetku mladoletna oseba, mlajša od 15 let (v tem primeru zahtevamo, da privolitev za obdelavo osebnih podatkov poda njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik). Privolitev potrebujemo tako za izdelavo posnetka, kot tudi za objavo na spletnih straneh, socialnih omrežjih, tiskanih medijih ipd. Brez privolitve tako objavimo zgolj tiste fotografije, na katerih oseba ni določljiva.
Drugače ravnamo v primeru množičnih obiskov ali večjih prireditev. Vsak posameznik, ki se udeleži večje ali javne prireditve (kot nastopajoči ali kot gledalec) se mora zavedati, da obstaja na takšni prireditvi večja verjetnost, da bo posnet. Na tovrstnih prireditvah tako lahko posnamemo in objavimo posnetek o dogodku kot takšnem oz. posnamemo reportažo, ki vključuje podobe posameznika, pri čemer pazimo, da posameznik ni osrednji motiv posnetka. Pred izvedbo tovrstne prireditve vedno objavimo obvestilo o tem, da bo prireditev snemana. Če želite, da se objavljena fotografija, na kateri ste vi osrednji motiv posnetka, odstrani, ali če se ne želite pojaviti v kadru oz. z izjavo ne želite sodelovati v video prispevku, vas prosimo, da nam to v naprej oziroma čim prej sporočite. Srednja šola Črnomelj fotografije oz. videoposnetke za namen objave foto galerije dogodka oz. video prispevka in naknadne promocije dogodka obdeluje v zbirkah podatkov, ki jih vzpostavi, vodi in vzdržuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

III. Šolstvo in osebni podatki

Če se izobražujete na šoli, lahko izobraževanje izvajamo zgolj s tem, da obdelujemo vaše osebne podatke. To počnemo z visoko skrbnostjo in zgolj v meri, ki je potrebna za doseganje zakonitih namenov obdelave osebnih podatkov, na primer izvajanje pouka, ocenjevanje, izdaja spričeval in podobnih dejanj, pri katerih se obdelavi osebnih podatkov ne moremo izogniti.

Podatke, ki ste nam jih zaupali ob vpisu oziroma tekom šolanja, v veliki večini primerov uporabljamo zgolj za ta namen. Odvisno od okoliščin, pa moramo včasih te podatke uporabljati tudi za druge, z izvajanjem izobraževanja povezane namene, a le takrat, kadar imamo za to ustrezno pravno podlago.

Večinoma osebne podatke pridobimo od vas samih ob vpisu, v določenih primerih, pa jih lahko pridobimo tudi od drugih pravnih in fizičnih oseb ali državnih organov.

Dodatne informacije po 13. in 14. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov so dostopne na tej povezavi.

IV. Obdelava osebnih podatkov drugih kategorij posameznikov

V kolikor niste udeleženec izobraževanja, starš oz skrbnik udeleženca izobraževanja ali obiskovalec naše spletne strani, se lahko seznanite z nekaj dodatnimi informacijami o obdelavi osebnih podatkov, ki so dostopne na tej povezavi.

V. Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov navadno ne posredujemo tretjim osebam. Občasno pa je šola primorana vaše osebne podatke posredovati določenim zunanjim uporabnikom, če ti izkažejo ustrezno pravno podlago za pridobitev vaših podatkov. Takšni uporabniki so navadno različni državni organi, ki vaše osebne podatke potrebujejo v okviru uradnih postopkov, ki jih vodijo, lahko pa tudi posamezniki, če dostop do podatkov zahtevajo preko sodišča ali če z gotovostjo izkažejo, da ste jih sami pooblastili za pridobitev vaših podatkov.

Morebitno zahtevo za pridobitev vaših osebnih podatkov s strani tretjih oseb vedno preverimo, da ugotovimo, če prihaja od upravičenega prosilca in če le-ta ima ustrezno pravno podlago za njihovo pridobitev. V primeru, da zahteva za pridobitev podatkov ni popolna, vsakršno posredovanje vaših podatkov zavrnemo.

Seznam kategorij uporabnikov vaših osebnih podatkov:

Uporabnik Pravna podlaga Namen
Ministrstvo, pristojno za šolstvo Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja vodenje evidenc
Državni izpitni center Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakon o gimnaziji, Zakon o maturi vodenje evidenc, izvajanje vpis
Sodišča Zakon o sodiščih, procesni in materialni predpisi za vodenje postopkov
Sodni izvedenci Zakon o sodiščih za podajanje mnenj glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon
Policija, tožilstva Zakon o nalogah in pooblastilih policije, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o državnem tožilstvu izvajanje policijskih nalog, izvajanje tožilskih nalog
Odvetniki zakon o odvetništvu, materialni predpisi za namene pravnega zastopanja
Fakulteta za šport Privolitev spremljanje telesne aktivnosti
Druge osebe, na podlagi privolitve stranke Privolitev za namene, navedene v privolitvi
Zunanji izvajalci IT storitev Legitimni interes reševanje tehničnih in uporabniških težav
Zunanji izvajalec šolske prehrane Zakon o šolski prehrani Izvajanje šolske prehrane
Partnerji za izvajanje izmenjav privolitev izvajanje mednarodnih izmenjav
Inšpektorati Zakon o inšpekcijskem nadzoru, procesni in materialni predpisi izvajanje inšpekcijskega nadzora
Izvajalci poštnih storitev Zakon o poštnih storitvah izvajanje poštnih storitev
Finančna uprava RS davčna zakonodaja izpolnjevanje davčnih obveznosti
Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve ZEPDSV izpolnjevanje pravic zaposlenih
Zavod za pokojninsko in  invalidsko zavarovanje ZPIZ-2 uveljavljanje pravic zaposlenih
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ZZVZZ uveljavljanje pravic zaposlenih
Zavod RS za zaposlovanje ZZZPV uveljavljanje pravic zaposlenih
Statistični urad RS ZEPDSV izvajanje analiz
Storitve tretjih oseb (Google) Privolitev prikaz lokacije
Platforme socialnih medijev Privolitev predstavitev

Platforme socialnih medijev vključujejo Facebook, Youtube in Instagram. Navedeni nastopajo kot neodvisni upravljavci osebnih podatkov, ki bodo vaše osebne podatke obdelovali v skladu z njihovo politiko zasebnosti. Google je neodvisni upravljavec osebnih podatkov in ponudnik storitev (npr: Google Maps, Google Analytics), ki vaše osebne podatke obdeluje skladno z njihovo politiko zasebnosti.

OPOZORILO:
Z uporabo spletne strani Srednje šole Črnomelj in objavo in uporabo na platformah socialnih medijev, se vaši osebni podatki lahko prenesejo in obdelujejo v ZDA ali tretjo državo oziroma ni mogoče preprečiti takega prenosa in nadejane obdelave s strani platform socialnih medijev. V tem primeru lahko pride do manjšega pravnega varstva vaših osebnih podatkov kot  predvideva Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR). Izrecno opozarjamo, da od 16. julija 2020, zaradi pravnega spora med posameznikom in irskim nadzornim organom, tako imenovani “Zasebnostni ščit”, ki je v določenih okoliščinah potrdil ustrezno raven varstva  osebnih podatkov v ZDA, ni več veljaven. Tveganja za vas kot uporabnika so v vsakem primeru pooblastila ameriških obveščevalnih služb in pravni položaj v ZDA, ki po mnenju Sodišča EU trenutno ne zagotavlja več ustrezne ravni varstva osebnih podatkov. Kadar ameriški ponudniki ponujajo to možnost, se odločimo za obdelavo osebnih podatkov na strežnikih v EU. S tem naj bi tehnično zagotovili, da se podatki nahajajo v Evropski uniji in da dostop ameriških organov do njih ni mogoč.

Morebitno zahtevo za pridobitev vaših osebnih podatkov s strani tretjih oseb vedno preverimo, da ugotovimo, če prihaja od upravičenega prosilca in če le-ta ima ustrezno pravno podlago za njihovo pridobitev. V primeru, da zahteva za pridobitev podatkov ni popolna, vsakršno posredovanje vaših podatkov zavrnemo.

VI. Kategorije obdelovalcev osebnih podatkov

Srednja šola Črnomelj za posamezne dele obdelav osebnih podatkov angažira različne pogodbene obdelovalce, ki opravljajo del storitev namesto šole, pri čemer šola s takšnimi pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov sklene ustrezne zakonsko predpisane pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, v katerih jih zaveže k enakemu standardu varstva osebnih podatkov, kot če bi te izločene dele obdelav osebnih podatkov izvajal sam. Obenem ti pogodbeni obdelovalci podatke obdelujejo zgolj za namen izvajanja pogodbeno opredeljenih storitev za šolo in za noben drug namen, niti jih ne smejo uporabljati za lastne namene ali namene tretjih oseb.

Seznam kategorij obdelovalcev vaših osebnih podatkov:

Zunanji izvajalci IT storitev izvajanje storitev vzdrževanja sistemov, administracije ter razvoja sistemov
IZUM izvajanje knjižnične dejavnosti (sistem Cobiss)
Izvajalci uničevanja dokumentacije izvajalci postopkov odvoza in uničevanja dokumentacije
Pogodbeni partner za izvedbo dogodka izvajanje aktivnosti v zvezi z izvedbo dogodka
Tiskarji izvajanje storitev tiskanja dokumentov
Ponudniki storitev plačilnega prometa zvajanje plačil

VII. Hramba podatkov

Kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonov, jih hranimo do izteka zakonskih rokov hrambe. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju v zvezi z evidencami, ki se vodijo za vpisane osebe, predpisuje, da se le-te shranjujejo trajno. Tudi evidence o zaposlenih delavcih se na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti in drugih predpisov trajno hranijo. Kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi pogodbe, jih hranimo do izpolnitve obveznosti po pogodbi ter do izteka rokov, ki jih določajo predpisi s področja hrambe poslovne dokumentacije ter s področja davkov. Videoposnetki vstopov/izstopov v prostore se hranijo največ eno leto. Vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve in za namene, opredeljene v privolitvah, hranimo do preklica privolitve z vaše strani oz. do roka, opredeljenega v privolitvi.

VIII. Avtomatično sprejemanje odločitev ter profiliranje

Avtomatičnega sprejemanja odločitev ter profiliranja ne izvajamo.

IX. Varovanje zasebnosti

Na Srednji šoli Črnomelj izvajamo fizične, organizacijske in tehnične ukrepe za varovanje podatkov pred izgubo, krajo, nedostopnostjo in nepooblaščeno uporabo. Vaše podatke varujemo v skladu z veljavno zakonodajo in z internimi akti, ki urejajo varstvo in zavarovanje osebnih podatkov na Srednji šoli Črnomelj.

Vsi zaposleni na šoli, pogodbeni obdelovalci in druge osebe, ki imajo za obdelavo podatkov vašo osebno privolitev ali drugo ustrezno pravno podlago za obdelovanje, so zavezane k varovanju zaupnosti vaših podatkov in jih ne smejo razkrivati nepooblaščenim osebam ali osebam, ki nimajo ustrezne podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov. Dostop do vaših osebnih podatkov dovoljujemo le tistim osebam, ki morajo te podatke poznati, da jih lahko v  našem imenu obdelajo. Te osebe zavezujejo pogodbene obveznosti glede zaupnosti, ob morebitnih kršitvah pa se lahko proti njim sprožijo ustrezni postopki.

Poslovne prostore, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, skrbno varujemo z ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo nepooblaščen dostop do osebnih podatkov.

Izvajamo, pregledujemo in vzdržujemo varnostne postopke, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike, standardom in prakse zaščite podatkov.

Računalniška mreža je zaščitena pred zunanjim svetom s sistemom požarnega zidu ter drugimi aktivnimi sistemi za preprečevanje oz. zaznavo vdorov, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike.

Srednja šola Črnomelj preko digitalnih socialnih omrežij Facebook in Instagram stopa v stik s posamezniki in širšo javnostjo, zaradi česar je pomembno, da se posamezniki seznanijo tudi s pravili teh omrežij oz. z njihovimi politikami zasebnosti ter z nastavitvami zasebnosti.

Spletna stran šole lahko omogoča povezave do spletnih strani tretjih oseb ali vključujejo strani in storitve tretjih oseb. Šola ni odgovorna za varovanje zasebnosti ali osebnih podatkov s strani tretjih oseb, ponudnikov aplikacij, ponudnikov operacijskih sistemov, ponudnikov brezžičnih storitev, izdelovalcev naprav ipd. V primeru, da se odločite obiskati tako povezavo, nismo odgovorni za razpoložljivost izbrane strani, mobilnih aplikacij ali drugih storitev tretjih oseb. Prav tako spletnih strani tretjih oseb, njihovih mobilnih aplikacij ali storitev ne preverjamo ter nismo posredno ali neposredno odgovorni za njihovo uporabo in vsebino, zbiranje in obdelovanje kakršnihkoli podatkov s strani spletnih strani, mobilnih aplikacij ali storitev teh oseb. Glede na navedeno vam priporočamo, da se pred uporabo storitev ali mobilnih aplikacij tretjih oseb oz. pred kakršnimkoli vnašanjem svojih osebnih podatkov vanje seznanite z njihovimi politikami zasebnosti ali izjavami o varovanju zasebnosti, ki so dostopne bodisi na njihovih spletnih straneh ali ob dostopu (registraciji) v takšno mobilno aplikacijo.

X. Uveljavljanje pravic v zvezi z osebnimi podatki

Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, lahko posameznik kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave osebnih podatkov, ki so bile izvedene do vašega preklica. Prav tako lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano po klasični ali elektronski pošti na naš naslov.

Prav tako bi vas želeli opozoriti, da imate v primeru, da menite, da so bili kršeni predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

XI. Posodabljanje politike zasebnosti

Srednja šola Črnomelj si pridržuje pravico občasno posodobiti to politiko zasebnosti. Morebitne spremembe te politike zasebnosti začnejo veljati z dnem objave na spletni strani. Šola vsem posameznikom, na katere se nanaša ta politika, priporoča redno pregledovanje te politike.