• Srednja šola Črnomelj - Tekmovanja iz znanja

1. Tekmovanje za Proteusovo nagrado

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo nagrado organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju s strokovnjaki s področja biologije.

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

 • šolsko (izbirno) tekmovanje za bronasto Proteusovo nagrado,
 • državno tekmovanje za srebrno in zlato Proteusovo nagrado.

UDELEŽENCI

Tekmovanja se lahko udeležijo dijaki vseh štiriletnih srednješolskih programov, ki imajo v svojem programu predmet biologija.

VSEBINE

Tekmovanje se odvija v dveh skupinah:

 • dijaki 1. in 2. letnikov odgovarjajo na vprašanja iz vnaprej določene teme,
 • dijaki 3. in 4. letnikov rešujejo naloge iz vsebin obveznega dela učnega načrta za biologijo po programu gimnazija.

PRIPRAVE

Zveza za tehnično kulturo Slovenije na svoji spletni strani objavi priporočeno literaturo. Priprave na tekmovanje potekajo pod mentorstvom učitelja biologije.

PRIJAVA

Dijaki se na šolsko tekmovanje prijavijo pri učitelju biologije na šoli.

2. Tekmovanje iz znanja psihologije

Na tekmovanju iz znanja psihologije dijaki poglabljajo že usvojeno znanje. Namenjeno je dijakom 2., 3. in 4. letnika vseh štiriletnih srednješolskih programov, ki imajo v svojem programu predmet psihologija.

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

 • šolsko (izbirno) tekmovanje za bronasto priznanje iz znanja psihologije,
 • državno tekmovanje za srebrno in zlato priznanje iz znanja psihologije.

Tekmovanje na obeh ravneh poteka v eni tekmovalni skupini, ne glede na letnik srednje šole. Tekmovalci se prijavijo pri šolski psihologinji.

3. Tekmovanje iz znanja kemije – tekmovanje za Preglove plakete

Srednja šola Črnomelj že vrsto let izvaja tekmovanje za Preglove plakete, pri katerem se dijaki gimnazijskega programa pomerijo v znanju kemije. Prvi nivo tekmovanja je na nivoju šole, na njem pa lahko dijaki osvojijo bronasto Preglovo plaketo. Najboljši dijaki posameznih letnikov in dijaki, ki so dosegli zadostno število točk, se uvrstijo na državno tekmovanje, kjer se potegujejo za srebrne in zlate Preglove plakete.

4. Tekmovanje iz naravoslovja

Dijaki Srednje šole Črnomelj se vsako leto pomerijo s svojimi vrstniki v znanju iz naravoslovja. To tekmovanje je namenjeno dijakom prvega in drugega letnika, zajema pa vsebine iz biologije, fizike in kemije. Tekmovanje poteka na dveh ravneh, dijaki se najprej pomerijo na nivoju šole – šolsko tekmovanje, najboljši dijaki pa se potem uvrstijo na državno tekmovanje iz naravoslovja. Na šolskem tekmovanju lahko dijaki osvojijo bronasto priznanje, na državnem pa se potegujejo za srebrna in zlat priznanja. Najboljši dijaki iz državnega tekmovanja se uvrstijo na mednarodno olimpijado iz naravoslovja.

5. Kemijska olimpijada

Dijaki Srednje šole Črnomelj se vsako leto udeležujejo tudi izbirnih tekmovanj za udeležbo na mednarodni kemijski olimpijadi. To tekmovanje je namenjeno dijakom 3. in 4. letnikov gimnazije in poteka v več krogih. Na prvo izbirno tekmovanje se lahko prijavijo vsi dijaki. Najboljši dijaki prvega izbirnega tekmovanja se uvrstijo v drugi krog itd. Na koncu se oblikuje ekipa 4 najboljših dijakov, ki zastopajo Slovenijo na kemijski olimpijadi. Srednja šola Črnomelj se lahko pohvali z odličnimi rezultati na tem tekmovanju, saj so tudi dijaki naše šole zastopali državo na mednarodni ravni in osvajali tudi najvišja priznanja.

6. Tekmovanje PIKO za dijake strojnih šol

PIKO oziroma tekmovanje iz projekcij in kotiranja je tekmovanje na katerem dijaki širijo in poglabljajo svoje znanje na področju tehniškega risanja in se primerjajo z dijaki drugih šol. Tekmovanja se lahko udeležijo vsi letniki programa strojni tehnik in programa oblikovalec kovin – orodjar. Najboljši dijak na šolskem tekmovanju se takoj uvrsti na državno tekmovanje, ostale pa Državna tekmovalna komisija določi na podlagi doseženih točk. Poleg bronastih in srebrnih priznanj imajo dijaki naše šole v svoji vitrini tudi zlato priznanje. Dijaki se prijavijo pri učiteljih strokovnih predmetov

7. Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje

Vsako šolsko leto se dijaki lahko potegujejo za Cankarjevo priznanje, ki ga prejmejo na tekmovanju iz slovenščine. Državna tekmovalna skupina določi krovno temo in izbere besedila, ki so podlaga za preverjanje bralne zmožnosti ter zmožnosti pisanja besedil – razlagalni spis.

Termini tekmovanj:

 • šolska raven za bronasto Cankarjevo tekmovanje novembra,
 • območna raven za srebrno Cankarjevo tekmovanje januarja,
 • državna raven za zlato Cankarjevo priznanje marca.

Dijaki – ljubitelji leposlovja na pripravah s pomočjo mentoric poglobljeno obravnavajo literarna besedila.

8. Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja

Regijsko tekmovanje

Regijskega tekmovanja se lahko udeleži vsak srednješolec. Tekmovanje hkrati poteka v osmih regijah v Sloveniji. Tekmovalne komisije na regijskih tekmovanjih določijo udeležence za državno tekmovanje. Tekmovalci lahko osvojijo na regijskem tekmovanju bronasto in (ali) srebrno priznanje.

Državno tekmovanje

Državnega tekmovanja se udeleži okrog 125 tekmovalcev, ki so jih določile regijske tekmovalne komisije. Državna tekmovalna komisija razdeli na tekmovanju zlata priznanja, 1., 2., 3. nagrade, pohvale in določi udeležence izbirnega tekmovanja (iz skupine III, izjemoma lahko tudi iz skupine II).

Izbirno tekmovanje

Izbirnega tekmovanja se udeleži okrog 10 tekmovalcev, ki jih je na državnem tekmovanju določila tekmovalna komisija. Na podlagi seštevka rezultatov teh tekmovalcev z državnega in izbirnega tekmovanja določi državna tekmovalna komisija do 5 tekmovalcev, ki sestavljajo slovensko olimpijsko ekipo.

Mednarodna fizikalna olimpijada

Vsako leto se slovenska olimpijska ekipa udeleži mednarodne fizikalne olimpijade, na kateri sodeluje okrog 90 držav z vseh celin sveta. Tekmovalci nastopajo na olimpijadi kot posamezniki in ne kot ekipa. Osvojijo lahko zlato, srebrno ali bronasto priznanje ali pohvalo.
Prijava na tekmovanje in gradiva za pripravo na tekmovanje

Prijave na vsa tekmovanja uredijo mentorji. Običajno so to učitelji fizike, ki se predhodno določijo in potrdijo s strani DMFA. Prijave in dovoljenja dijakov za sodelovanje, se pridobijo ob prijavi na tekmovanje. Prijava je elektronska.

Gradiva in priprave na tekmovanje se pridobijo na šoli v sodelovanju z mentorji tekmovanja.

Izvedba tekmovanja je v pristojnosti DMFA, skladno s pravilnikom in navodili.

9. Tekmovanje iz ekonomije

Tekmovanje iz ekonomije poteka na dveh ravneh. Na šolskem tekmovanju lahko sodelujejo dijaki 4. letnikov gimnazije, ki imajo izbirni predmet ekonomija. Tekmovalci rešujejo naloge objektivnega tipa in računske naloge, ki so povezane s snovjo, ki jo dijaki obravnavajo pri pouku. Dijaki lahko osvojijo bronasto priznanje.

Najboljši trije dijaki se udeležijo državnega tekmovanja, kjer tekmujejo kot posamezniki in kot ekipa. Na državnem tekmovanju lahko osvojijo srebrno ali zlato priznanje.

Dijaki se prijavijo pri učitelju ekonomije na šoli, kjer tudi dobijo navodila in gradiva.

9. Tekmovanje iz znanja angleščine

Dijaki 1. letnika lahko sodelujejo na bralnem tekmovanju Bookworms, ki ga organizira Mladinska knjiga. Namen tekmovanja je spodbujanje branja v tujem jeziku in k branju pritegniti čim več dijakov. Tekmovalci lahko preberejo eno, dve ali tri izbrane knjige ter se udeležijo tekmovanja, ki se izvaja elektronsko, na spletni strani DMFA.

Dijaki 2. letnika se lahko udeležijo tekmovanja v organizaciji IATEFL Slovenija iz znanja angleškega jezika na državnem tekmovanju. V skupini od 3 do 5 dijakov morajo posneti 4-minutni film v angleškem jeziku na različne teme, v katerem tudi uporabijo predpisanih deset besed.

Tekmovanje za dijake 3. letnika poteka na treh ravneh: šolski, regijski in državni. Dijaki, ki so se najbolje odrezali na šolskem tekmovanju (v novembru ali decembru) se udeležijo regijskega tekmovanja v Novem mestu. Najboljši udeleženci regijskega tekmovanja se udeležijo državnega tekmovanja v Ljubljani, v mesecu marcu.

Na tekmovanju lahko sodelujejo dijaki v 2 kategorijah:

A1: za tekmovalce tretjih letnikov, ki se učijo angleščine kot prvega tujega jezika (devet ali več let učenja) in obiskujejo katerokoli gimnazijo;

B: za tekmovalce tretjih letnikov, ki se učijo angleščine kot prvega tujega jezika (devet ali več let učenja) in obiskujejo katerokoli strokovno šolo, ki se zaključi s poklicno maturo.

Regijsko tekmovanje je razdeljeno na tri dele:

1. del – bralno razumevanje [do 60 minut],

2. del – poznavanje in raba jezika [do 40 minut],

3. del – kultura [do 20 minut].

V mesecu januarju vsako leto izvedemo šolsko tekmovanje, ki se ga lahko udeležijo dijaki 2. in 3. letnikov gimnazije. Na šolskem tekmovanju lahko dijaki osvojijo bronasta priznanja.

Tisti, ki zberejo dovolj točk, se udeležijo državnega tekmovanja, kjer lahko osvojijo srebrna in zlata priznanja.

Tekmovalcem, ki so se najbolje izkazali, lahko organizator poleg priznanj podeli tudi nagrade, o čemer odloča državna tekmovalna komisija.

11. Tekmovanje iz znanja nemščine za 3. in 4. letnik srednjih šol

Cilji tekmovanja so:

 • spodbujanje dijakov k doseganju višje ravni znanja nemškega jezika,
 • spodbujanje dijakov za njihovo nadaljnje razvijanje sporazumevalnih zmožnosti v znanju nemškega jezika,
 • popularizacija znanja nemškega jezika in
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

Ravni in kategorije tekmovanja:

 • dijaki drugih letnikov vseh gimnazijskih programov, ki se učijo nemščine kot drugega tujega jezika;
 • dijaki tretjih letnikov vseh gimnazijskih programov, ki se učijo nemščine kot drugega tujega jezika;
 • dijaki tretjih letnikov srednjih tehniških in strokovnih programov, srednjih poklicnih in nižjih poklicnih programov, ki se učijo nemščine kot prvega ali drugega tujega jezika.

Prijava na tekmovanje:
Dijak se na šolsko tekmovanje prijavi pri svojem učitelju nemščine. Obrazec za prijavo mora vključevati izjavo staršev oziroma zakonitih zastopnikov, s katero le-ti dovoljujejo javno objavo imena in doseženega rezultata svojega otroka.

Trajanje in potek tekmovanja:
Kraj in čas tekmovanja sta določena z razpisom.

Tekmovanje na šolski ravni traja 60 minut. Tekmovanje na državni ravni traja skupno 120 minut, in sicer predvidoma 60 minut za prvi del in 60 minut za drugi del. Med obema deloma je vsaj 20 minut odmora.

12. Tekmovanje iz španščine

Tekmovanje iz španščine poteka na dveh ravneh, in sicer marca na šolski ter aprila na državni. Tekmujejo lahko dijaki 3. letnika, ki se učijo španščino kot 2. tuji jezik, oz. dijaki 4. letnika, ki se španščine ne učijo več kot dve leti. Tekmovanja se ne morejo udeležiti naravni govorci španščine. Priprave potekajo enkrat tedensko oz. po dogovoru s profesorico do meseca februarja. Ure priprav na tekmovanje štejejo v izbirni del OIV. Dijaki se lahko pripravljajo tudi samostojno – gradivo preteklih tekmovanj je dostopno na spletni strani SDUŠ (Slovensko društvo učiteljev španščine). Dijaki, ki želijo tekmovati, se morajo prijaviti pri profesorici španščine, in sicer je zadnji dan za prijavo navadno dan pred tekmovanjem. Prijave potekajo prek sistema DMFA, po katerem morajo mladoletni dijaki vrniti tudi podpisane izjave staršev, da se strinjajo z objavo uradnih rezultatov. Polnoletni dijaki izjave podpišejo sami.

sako leto državna tekmovalna komisija razpiše tudi temo tekmovanja, gradivo in naloge na temo pa dijaki dobijo na pripravah na tekmovanje. V grobem je tekmovanje zelo podobno maturi iz španščine, saj ga sestavljajo naloge bralnega razumevanja, poznavanja in rabe jezika ter pisnega izražanja. V prihodnjih letih se bo tem nalogam po vsej verjetnosti pridružilo tudi slušno razumevanje oz. naloge audiovizualnega tipa. Tekmovanje iz španščine priporočamo vsem dijakom, ki jih španščina veseli oz. jih zanimajo dodatne kulturno-civilizacijske vsebine špansko govorečih dežel, pa tudi tistim, ki razmišljate o maturi iz tega jezika, saj si ga lahko jemljete kot predmaturitetni preizkus znanja. Dijaki se prijavijo pri učitelju španščine.

13. Statistične igre

Potekajo v organizaciji Statističnega urada RS in Statističnega društva.
Na tekmovanju se preverjajo osnovno znanje statistike in veščine statistične pismenosti (pravilno razumevanje in uporaba statističnih podatkov, uporaba statističnih metod za njihovo analizo, pravilno grafično prikazovanje podatkov).

Nacionalni del tekmovanja poteka na dveh ravneh, in sicer na šolski in državni ravni, in na vsaki od njiju v dveh tekmovalnih skupinah (kategorijah):

 • kategorija A: dijaki zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja (približna starost 16–18 let oz. 19 let),
 • kategorija B: dijaki prvih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja (približna starost 14–16 let).

Tekmovanje na šolski ravni poteka preko spleta, dijaki rešujejo 3 sklope vprašanj, na državno raven se uvrstijo najboljše ekipe, ki presežejo določen prag točk. Na državnem tekmovanju pa dijaki na osnovi podatkovnega niza, ki ga pripravi Statistični urad, izdelajo poljubno raziskovalno nalogo.

Po dve najboljši ekipi iz vsake kategorije se uvrstita na evropski del tekmovanja.

Tekmovalci, ki so uspešni na šolski ravni in na državni ravni, dobijo priznanja in praktična darila.

Dijaki se na tekmovanje prijavijo pri učitelju ekonomije na šoli.

14. Tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol v znanju matematike

Tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol v znanju matematike poteka pod okriljem Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA), in sicer na dveh ravneh.

Šolsko tekmovanje je običajno organizirano v sredini marca, dijaki pa se tam potegujejo za bronasta priznanja ter za uvrstitev na državno raven. Tekmovanje poteka v obliki 18 nalog izbirnega tipa, bolj poznano je pod imenom Mednarodni matematični kenguru.

Državno tekmovanje se na več različnih lokacijah po Sloveniji izvede ob koncu aprila, tekmovalci pa lahko prejmejo srebrno in zlato priznanje, najuspešnejši dobijo tudi nagrade.

Vsebinska področja, ki jih tekmovanje pokriva, so vezana na poglobljeno snov matematike srednjih poklicnih šol, na tekmovanju Kenguru pa se pojavljajo tudi razne logične naloge in matematični problemi iz vsakdanjega življenja.

Kot pove že njegovo ime, je tekmovanje namenjeno dijakom srednjih poklicnih šol, na Srednji šoli Črnomelj torej tistim, ki so vpisani v program oblikovalec kovin-orodjar. Dijaki tekmujejo v treh tekmovalnih skupinah, in sicer glede na letnik, v katerega so vpisani. Posamezniki, ki so zainteresirani za reševanje zahtevnejših nalog, se lahko namesto na to tekmovanje prijavijo k Tekmovanju srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja.

Natančni datumi tekmovanj, aktualni rezultati in še nekatere druge informacije so vsako šolsko leto objavljeni na oglasni deski pred matematičnim kabinetom, za dodatna pojasnila pa so na voljo učitelji matematike. Pri njih dobite tudi tekmovalna gradiva, ki služijo za pripravo na tekmovanje. Vsem sodelujočim dijakom se, glede na dosežen uspeh, prizna ustrezno število ur proste izbire interesnih dejavnosti.

15. Tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike

Tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike poteka pod okriljem Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA), in sicer na treh ravneh.

Šolsko tekmovanje je običajno organizirano v sredini marca, dijaki pa se tam potegujejo za bronasta priznanja. Tekmovanje poteka v obliki 24 nalog izbirnega tipa, bolj poznano je pod imenom Mednarodni matematični kenguru.

Tekmovalci, ki si želijo uvrstitve na državni nivo tekmovanja, po prvi tekmovalni poli rešujejo še dve nalogi odprtega tipa, ki imata funkcijo ti. odbirnega dela. Rezultat slednjega skupaj z rezultatom tekmovanja Kenguru služi kot merilo za uvrstitev na državno raven.

Državno tekmovanje se na več različnih lokacijah po Sloveniji izvede ob koncu aprila, tekmovalci pa lahko prejmejo srebrno in zlato priznanje, najuspešnejši dobijo tudi nagrade.

Vsebinska področja, ki jih tekmovanje pokriva, so vezana na poglobljeno snov matematike srednjih tehniških in strokovnih šol, na tekmovanju Kenguru pa se pojavljajo tudi razne logične naloge in matematični problemi iz vsakdanjega življenja.

Kot pove že njegovo ime, je tekmovanje namenjeno dijakom srednjih tehniških in strokovnih šol, na Srednji šoli Črnomelj torej tistim, ki so vpisani v program strojni tehnik. Dijaki tekmujejo v štirih tekmovalnih skupinah, in sicer glede na letnik, v katerega so vpisani. Posamezniki, ki so zainteresirani za reševanje zahtevnejših nalog, se lahko namesto na to tekmovanje prijavijo k Tekmovanju srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja.

Natančni datumi tekmovanj, aktualni rezultati in še nekatere druge informacije so vsako šolsko leto objavljeni na oglasni deski pred matematičnim kabinetom, za dodatna pojasnila pa so na voljo učitelji matematike. Pri njih dobite tudi tekmovalna gradiva, ki služijo za pripravo na tekmovanje. Vsem sodelujočim dijakom se, glede na dosežen uspeh, prizna ustrezno število ur proste izbire interesnih dejavnosti.

16. Tekmovanje iz znanja logike

Tekmovanje iz znanja logike, ki poteka pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS), je običajno prvo tekmovanje v znanju v šolskem letu. Šolska raven tekmovanja je organizirana septembra, dijaki pa se tam potegujejo za bronasta priznanja ter uvrstitev na državno tekmovanje. Slednje je običajno izvedeno v začetku novembra, in sicer na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, kjer se srečajo tekmovalci iz celotne države. Najuspešnejši dijaki tam prejmejo zlata in srebrna priznanja.

Sodelujejo lahko dijaki vseh treh izobraževalnih programov, uvrščeni pa so v štiri tekmovalne skupine, in sicer glede na letnik, v katerega so vpisani.

Vsebinska področja, ki jih tekmovanje pokriva, so dijakom poznana že iz osnovne šole, torej pravilnost izjav, lingvistika, številske igre ter razne druge naloge iz logičnega sklepanja. Tekmovalci, ki so najuspešnejši pri nalogah iz lingvistike, so po državnem tekmovanju povabljeni na priprave in izbirne teste za uvrstitev v slovensko ekipo za mednarodno lingvistično olimpijado.

Natančni datumi tekmovanj, aktualni rezultati in še nekatere druge informacije so vsako šolsko leto objavljeni na oglasni deski pred matematičnim kabinetom, za dodatna pojasnila pa so na voljo učitelji matematike. Tekmovalna gradiva so na voljo na spletni strani organizatorja: https://www.zotks.si/naloge/logika/all. Vsem sodelujočim dijakom se, glede na dosežen uspeh, prizna ustrezno število ur proste izbire obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti.

17. Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja

Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja poteka pod okriljem Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA), in sicer na treh ravneh.

Šolsko tekmovanje je običajno organizirano v sredini marca, dijaki pa se tam potegujejo za bronasta priznanja. Tekmovanje poteka v obliki 24 nalog izbirnega tipa, bolj poznano je pod imenom Mednarodni matematični kenguru.

Tekmovalci, ki si želijo uvrstitve na državni nivo tekmovanja, po prvi tekmovalni poli rešujejo še dve nalogi odprtega tipa, ki imata funkcijo ti. odbirnega dela. Rezultat na slednjem, skupaj z zadnjimi 8 nalogami tekmovanja Kenguru, služi kot merilo za uvrstitev na državno raven.
Državno tekmovanje se na več različnih lokacijah po Sloveniji izvede ob koncu aprila, tekmovalci pa lahko prejmejo srebrno in zlato priznanje, najuspešnejši dobijo tudi pohvale in nagrade.

Na tekmovanju za Vegova priznanja prvenstveno sodelujejo gimnazijci, po želji, če jim njim namenjeno tekmovanje predstavlja premajhen izziv, pa se ga lahko udeležijo tudi dijaki strokovnega in poklicnega programa. Dijaki tekmujejo v štirih tekmovalnih skupinah, in sicer glede na letnik, v katerega so vpisani.

Vsebinska področja, ki jih tekmovanje pokriva, so vezana na poglobljeno snov gimnazijske matematike, na tekmovanju Kenguru pa se pojavljajo tudi razne logične naloge in matematični problemi iz vsakdanjega življenja.

Natančni datumi tekmovanj, aktualni rezultati in še nekatere druge informacije so vsako šolsko leto objavljeni na oglasni deski pred matematičnim kabinetom, za dodatna pojasnila pa so na voljo učitelji matematike. Pri njih dobite tudi tekmovalna gradiva, ki služijo za pripravo na tekmovanje. Vsem sodelujočim dijakom se, glede na dosežen uspeh, prizna ustrezno število ur proste izbire obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti.

18. Tekmovanje v razvedrilni matematiki

Tekmovanje v razvedrilni matematiki poteka pod okriljem Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA), in sicer na dveh ravneh. Šolsko tekmovanje je običajno organizirano v začetku decembra, dijaki pa se tam potegujejo za bronasta priznanja ter za nastop v državni konkurenci. Državno tekmovanje se na več različnih lokacijah po Sloveniji izvede ob koncu januarja, tekmovalci pa lahko prejmejo srebrno in zlato priznanje, najuspešnejši dobijo tudi nagrade.

Sodelujejo lahko dijaki vseh treh izobraževalnih programov, uvrščeni pa so v štiri tekmovalne skupine, in sicer glede na letnik, v katerega so vpisani.

Vsebinska področja, ki jih tekmovanje pokriva, so dijakom poznana že iz osnovne šole, torej razni labirinti na poliedrih, pravilnost izjav, prostorska predstavljivost, številske križanke in uganke, razne logične naloge.

Natančni datumi tekmovanj, aktualni rezultati in še nekatere druge informacije so vsako šolsko leto objavljeni na oglasni deski pred matematičnim kabinetom, za dodatna pojasnila pa so na voljo učitelji matematike. Pri njih dobite tudi tekmovalna gradiva, ki služijo za pripravo na tekmovanje. Vsem sodelujočim dijakom se, glede na dosežen uspeh, prizna ustrezno število ur proste izbire obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti.

19. Tekmovanje mladih zgodovinarjev

Tekmovanje mladih zgodovinarjev organizira Društvo učiteljev zgodovine Slovenije in je praviloma namenjeno dijakom gimnazij, udeležba pa je mogoča tudi za dijake srednjih tehničnih šol (ob zadostnem številu prijavljenih). Tekmovanja se lahko udeležijo dijaki vseh letnikov, naloge so za vse letnike enake, razlikujejo se le po programih. Mentor dijakom je praviloma njihova profesorica zgodovine, ki jih tudi pripravlja na državno tekmovanje.

Šolsko tekmovanje organizira, izvede in popravi mentor, lahko v sodelovanju z aktivom zgodovinarjev, običajno do januarja tekočega leta. Naloge so sestavljene na državnem nivoju. Namen šolskega tekmovanja je pripraviti dijake na državno tekmovanje ter izbrati ekipo treh najboljših dijakov, ki se bodo kot predstavniki šole udeležili državnega tekmovanja. Dijaki lahko po številu točk že na tej stopnji dosežejo bronasto priznanje, ki šteje za državni nivo.

Priprave na državno tekmovanje potekajo od jeseni do državnega tekmovanja (praviloma v marcu), običajno kot dodatne ure ali v okviru zgodovinskega krožka. Dijaki se pripravljajo po predpisani literaturi, ki jo na začetku šolskega leta določi organizacijski odbor. Temeljna literatura so vedno veljavni (potrjeni) učbeniki za temo tekmovanja, dodatna literatura pa je različna strokovna literatura. Organizacijski odbor vsako jesen izbere eno izmed tem, ki so navedene v učnem načrtu. Po navadi je na šolskem delu tekmovanja večji poudarek na svetovni, na državnem na slovenski zgodovini na isto temo.

Državno tekmovanje poteka v dveh delih:

 • individualno reševanje pisnega preizkusa znanja,
 • skupinsko terensko delo z reševanjem določenih terenskih nalog.

Rezultat za posameznike se določi glede na uspeh reševanja preizkusa znanja, medtem ko je ekipni dosežek seštevek rezultatov preizkusov znanja vseh treh dijakov ene šole in rezultata terenskih nalog.

Pri izvedbi tekmovanja sodelujoči dijaki dokazujejo:

 • svoje znanje in razumevanje zgodovinskih procesov določene zgodovinske teme,
 • sposobnost analiziranja in interpretiranja virov v preizkusu znanja,
 • sposobnost timskega dela,
 • sposobnost terenske orientacije in analiziranja materialnih virov na terenu.

S tem, ko se tekmovanje v praktičnem delu običajno organizira na terenu in v različnih kulturnih in znanstvenih ustanovah (npr. muzejih, arhivih itd.) ali v sodelovanju z njimi, skušajo organizatorji navajati dijake na spoznavanje zbirk teh ustanov ter vzgajati k vrednotenju kulturne dediščine. Tekmovanje vsebuje elemente multidisciplinarnega pristopa, saj poleg vsestranskega obravnavanja posamezne teme (politična, družbena, kulturna, gospodarska zgodovina), vsebuje tudi elemente drugih disciplin, na primer prostorsko orientacijo (geografija), državljansko vzgojo, slovenski jezik itd.

Učitelji zgodovine so mentorji izbrane šolske ekipe in njeni spremljevalci v kraj državnega tekmovanja, nadzorni učitelji v času pisanja preizkusa znanja na državnem tekmovanju, ocenjevalci pisnih preizkusov znanja in terenskih nalog.

20. Geografsko tekmovanje

Zavod Republike Slovenije za šolstvo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije vsako leto razpisuje v Tekmovanje v znanju geografije na določeno aktualno temo.

Tekmovanje je sestavljeno iz obveznega pisnega in obveznega terenskega dela. Za srednje šole poteka v dveh skupinah: za skupino A (za dijake, ki imajo več kot 140 ur pouka geografije v programu), skupino B (140 ali manj ur pouka geografije v programu). Izvede se šolska, regijska in državna raven.

Dijaki se na šolski nivo tekmovanja pripravljajo samostojno v skladu s predpisano literaturo. Najbolje uvrščeni se udeležijo skupnih priprav za regijsko in če so tam uspešni, za državno tekmovanje. Naši dijaki redno posegajo po zlatih priznanjih in sodijo med najboljše geografe tako med gimnazijci kot med poklicnimi šolami. Naša šola je tudi večkratna organizatorica regijskih tekmovanj.

Dijaki se na tekmovanje prijavijo pri učiteljici geografije na šoli.

21. Dijaško tekmovanje Generacije €vro

Tekmovanje organizirata ECB Banka Slovenije za dijake srednjih šol evrskega območja. Namen tekmovanja pa je srednješolce ozavestiti o pomembnosti denarne politike in stabilnosti cen, dijaki pa se seznanijo z delovanjem denarne politike evrskega območja.

Tekmovanje poteka ekipno, v treh krogih:

 • Spletni kviz z vprašanji o monetarni politiki, ECB in Evrosistemu
 • Analiza z napovedjo odločitve Sveta ECB na seji Sveta ECB o višini obrestne mere, vključno z obrazložitvijo odločitve.
 • Predstavitev zaključkov analiz o odločitvi o obrestni meri, najboljša ekipa se udeleži zaključne slovesnosti na ECB v Nemčiji.

Dijaki se prijavijo pri učitelju ekonomije na šoli.

22. Likovna tekmovanja, natečaji, dejavnosti

Ex tempore mladih likovnikov Bele krajine

Slikarski ex tempore mladih likovnikov Bele krajine poteka pod okriljem Društva prijateljev mladine, v organizaciji ene izmed belokranjskih šol in pod strokovnim vodstvom uveljavljenega belokranjskega umetnika. Na srednji šoli izberemo pet likovno talentiranih dijakov, navadno iz nižjih letnikov oz. tistih, ki so se predhodno že udeležili ex temporov. Pod vodstvom mentorice, praviloma profesorice likovne umetnosti, izbrani dijaki v tednu otroka v začetku oktobra na terenu v enem izmed belokranjskih krajev ustvarjajo na izbrano temo (krajina, mestna veduta, portret ipd.). Slikajo z akrilnimi barvami na že pripravljena platna. Sledi odprtje razstave, ki potem kroži med belokranjskimi šolami. Ex tempore ima tudi mednarodni značaj, saj na njem sodelujejo učenci in dijaki iz sosednjih držav.

Evropa v šoli – likovni in fotografski natečaj

Temeljni cilj natečaja Evropa v šoli je prispevati k ustvarjalnemu in kritičnemu soočenju mladih z družbenimi problemi. Glavni cilj natečaja je spodbujanje doživljanja in izražanja na likovnem in tudi fotografskem področju. Natečaj poteka na treh ravneh. Dijaki najprej ustvarjajo na šolski ravni, kjer mentorica, profesorica likovnega pouka, izbere likovne izdelke (do 5 izdelkov za likovno in posebej fotografsko področje) in jih do začetka februarja pošlje ocenjevalnim komisijam na regijski ravni. Te izberejo najboljša dela s posameznega področja in jih posredujejo na nacionalno raven. Strokovna nacionalna ocenjevalna komisija nagradi prva tri dela posameznega natečajnega področja vsake starostne skupine. Avtorji vseh nagrajenih del, pa tudi mentorji, so povabljeni na nacionalno zaključno prireditev, ki poteka v tednu, ko praznujemo dan Evrope (9. maj). Natečaj Evropa v šoli poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Temo natečaja vsako leto izbere Nacionalni odbor natečaja Evropa v šoli pri ZPMS, ki vsebinsko naravnanost in slogan navadno prilagodi temi evropskega leta ali ciljem trajnostnega razvoja.

Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik (fotopotepanje)

Konec septembra ali v začetku oktobra poteka nacionalni projekt Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik, ki se ga v spremstvu mentorice, profesorice likovnega pouka, udeležijo trije dijaki naše šole. Projekt se dogaja v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine in v organizaciji OŠ Belokranjskega odreda Semič. Zamišljen je kot fotografsko srečanje učencev, dijakov in mentorjev belokranjskih in tudi tujih pobratenih šol. Na fotopotepanju na terenu skušajo dijaki v objektiv fotoaparata ujeti zgradbe, železnico, mostove, svetilke, ruševine in druge zanimive detajle. Namen projekta je spodbuditi pri mladih zavedanje o odgovornosti do kulturne dediščine in medvrstniško druženje ipd. Po zaključenem terenskem delu opravimo izbor fotografij za razstavo.

Talenti – samostojne razstave mladih likovnikov

Projekt Talenti – samostojne razstave mladih likovnikov je pričela Knjižnica Črnomelj na pobudo akademskega slikarja Roberta Lozarja leta 2015. Njegov namen je ponuditi talentiranim učencem in dijakom priložnost, da se s svojimi likovnimi izdelki v prostorih knjižnice samostojno predstavijo širši javnosti. Odziv nanj je vse večji, tudi med srednješolci, katerih mentorica je profesorica likovnega pouka. Tričlanska komisija, ki jo poleg akademskega slikarja sestavljata profesorici likovne pedagogike, vsako leto izbere likovno talentirane dijake in učence iz belokranjskih šol po predhodnem pregledu poslanih likovnih del glede na razpisane zahteve likovnega natečaja. Na odprtju razstave se dijak predstavi širši javnosti, prav tako pa mu strokovna komisija nameni nekaj besed. Zraven se predstavijo še mladi talentirani glasbeniki. Na koncu sledi skupinska razstava vseh talentiranih v posameznem letu.

Aktualni likovni natečaji, tekmovanja, dejavnosti

Vsako leto se udeležujemo tudi aktualnih in enkratnih likovnih natečajev, tekmovanj, dejavnosti, kot so na primer likovni natečaj ob Doltarjevem letu, spletni likovni natečaj Fantastična dediščina ipd.

Dijaki se za vse likovne dejavnosti prijavijo pri mentorici likovnih dejavnosti na šoli.

Copyright © 2021 - Srednja šola Črnomelj & DBP brand design studio, Vse pravice pridržane.
Dostopnost