Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Mandat sveta staršev je
povezan s statusom dijaka v šoli.
Naloge sveta staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
prvem roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev bo sklican predvidoma trikrat v šolskem letu
(septembra, februarja in junija), na pobudo staršev in po potrebi pa tudi večkrat.
Prvi sklic sveta staršev za novo šolsko leto opravi ravnateljica.