EKONOMSKI TEHNIK v šol. l. 2024/25

O EKONOMSKEM TEHNIKU
Splošno o programu:

 • dijakinje in dijaki, ki se izobražujejo po programu ekonomski tehnik, si pridobijo
  znanja, ki omogočajo samostojno delo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih,
  zavodih, javni upravi, zavarovalnicah, bankah, tajništvih …
 • izobraževanje je dinamično, sledi nenehnemu razvoju na področju trženja, zbiranja
  in uporabe tržnih informacij, razvoju informacijske tehnologije,
 • dijaki teoretično znanje uporabljajo pri praktičnem delu na šoli in pri delodajalcih,
 • dijaki pridobijo širok spekter poklicnih znanj, ki jih uporabljajo samostojno,
 • obvladujejo osnove samostojnega vodenja in poslovanja manjših podjetij,
 • samostojno načrtujejo projekte in njihovo izvajanje,
 • pridobijo znanja o uporabi sodobne informacijske tehnologije, delajo z viri in gradivi ter
  z njimi izpolnjujejo dokumentacije in vodijo ustrezne evidence,
 • opravljati znajo tajniška in druga administrativna dela,
 • nastopajo v javnosti in poslovno komunicirajo,
 • imajo možnost razvijanja osebnosti v interesnih dejavnostih,
 • pri pouku uporabljajo sodobno opremo,
 • pouk temelji na individualnem pristopu,
 • izobraževanje je možno nadaljevati na višjih in visokih strokovnih šolah in v nekaterih
  univerzitetnih programih (omogočamo priprave na 5. predmet mature).

Kaj na šoli ponujamo dijakom programa ekonomski tehnik?
Dijaki imajo široke možnosti sodelovanja na raznih tekmovanjih iz stroke, in sicer iz
računovodstva, finančne matematike, sodelujejo na mednarodnem sejmu učnih podjetij, na
tekmovanju POPRI, na Podjetniškem natečaju Univerze v Novem mestu, Evropskih
statističnih igrah, na tekmovanju Več znanja za več turizma, na tekmovanju Generacija €vro …

Program ekonomski tehnik nudi znanja za zaposlitev in uspešno delo, za študij in vsakdanje
življenje, saj se dijaki pri strokovnih modulih nenehno seznanjajo z aktualnim gospodarskim
dogajanjem. Dijaki se lahko zaposlijo tudi na področjih turizma (v programu se poleg
angleščine učijo še nemščino ali španščino), bančništva, računovodstva, trgovine, logistike,
zavarovalništva, javne uprave in tudi v lastnih podjetjih, saj šola ves čas sodeluje s
Podjetniškim inkubatorjem Bela krajina na področju pospeševanja podjetništva med mladimi.
Za dijake organiziramo oglede lokalnih podjetij, bank, zavarovalnic, upravne enote ali pa na
šolo povabimo znane podjetnike, ki dijakom predstavijo svojo poslovno pot.
Ker na šoli v programu gimnazija ponujamo maturitetni predmet ekonomija, lahko dijaki
programa ekonomski tehnik izberejo ekonomijo kot 5. predmet na poklicni maturi in lažje
pridejo na želeni univerzitetni študij.
Velika prednost šole je tudi ta, da omogoča pestro izbiro maturitetnih predmetov, saj imamo
na šoli še splošno gimnazijo.

V šolskem letu 2024/25 bomo v odprtem kurikulu, to je delu pouka, ki ga šola prilagodi
potrebam lokalnega okolja, sledili potrebam v Beli krajini in dijakom ponudili vsebine s
področja turizma, digitalizacije, razvoja računalniških aplikacij ter iger. Prav tako bomo
pozornost namenjali finančni pismenosti ter racionalni uporabi umetne inteligence.
Priložnost za zaposlitev ekonomskih tehnikov v prihodnosti vidimo tudi v nameravani
izgradnji filmskega studia v Beli krajini.

Pripravila: Anica Želježnjak