1. Projekt PODVIG

V šolskem letu 2017/2018 je naša gimnazija pristopila k projektu PODVIG (Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah). Projekt poteka v sklopu razpisa prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost« in traja od 3. 11. 2017 do 31. 8. 2022.

V projektu sodelujejo:

  • ZRSŠ – vodenje projekta,
  • Vzgojno-izobraževalni zavodi: 28 razvojnih in 42 implementacijskih gimnazij,
  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
  • Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta,
  • Šola za ravnatelje, Institut Jožef Štefan, Gospodarska zbornica Slovenije,
  • Društvo HUMANITAS – center za globalno učenje in sodelovanje, Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje KErsnikova, Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Naša šola ima v projektu vlogo implementacijske A gimnazije.
Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. Poseben poudarek pri projektu pa bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih
in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros)kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

PODVIG

Spletna stran projekta

Izjava o sofinanciranju: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

LOGOTIPA: EU socialni skladi, RS ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport