Na naši šoli ponujamo organizirano šolsko prehrano v obliki tople malice (mesni ali vegi meni).

Izbira menija velja za en mesec vnaprej.
Spremembo menija sporočite do 25. v mesecu za prihodnji mesec po elektronski pošti:

  prehrana@ss-crnomelj.si

Za dijake z alergijami in specifičnimi prebavnimi motnjami poskušamo zagotoviti malico na podlagi zdravniških izvidov.

NAČIN PRIJAVLJANJA NA MALICO

Dijaka na malico lahko pisno prijavijo starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih so posamezni dijaki v oskrbi (v nadaljevanju: starši), praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto ali kadarkoli med šolskim letom.

Za šolsko leto 2021/22 je prijava (razen za novince) potekala junija. Dijak se lahko na malico prijavi tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijavnico prevzame pri koordinatorici šolske prehrane in jo izpolnjeno vrne nazaj. Prijava, prejeta do 10. ure, velja z naslednjim dnem po prejemu.

Na podlagi prijave dijaki prejmejo obesek za evidentiranje prevzetih obrokov in uporabniško ime ter geslo, s katerim preko eAsistenta urejajo prijave/odjave na posamezne obroke.

Oddano prijavo na malico lahko starši pisno kadarkoli prekličejo (obrazec dobite pri koordinatorici šolske prehrane). Vloga za preklic, prejeta do 10. ure, velja z naslednjim dnem po prejemu.

Prvi šolski dan malice ne bo.

Od 2. 9. 2021 pa bo topla malica zagotovljena SAMO ZA PRIJAVLJENE DIJAKE.

Dijaki prvih letnikov
bodo prvi šolski dan pri RU prejeli obeske za evidentiranje prevzetega obroka in uporabniška imena ter gesla za prijavo oz. odjavo od malice.

OPOZORILO: Obesek je vaš osebni identifikacijski dokument, na katerem so shranjeni vaši osebni podatki, zato ga skrbno hranite. Če ste med počitnicami mogoče izgubili obesek, pridite po novega (cena znaša 2,14 €).

URNIK MALICE

1. delitev od 9.55 do 10.25 za dijake: 2. OK, 3. OK in 3. G , 3. ST, 4. G in 4. ST

2. delitev od 10.45 do 11.15 za dijake: 1. OK, 1. G, 2. G , 1. ST, 2. ST.

Od 2. 9. bo zagotovljena topla malica po jedilniku, ki je objavljen na:

  • spletni strani šole
  • in na oglasni deski.

Jedilnik bo za vsak mesec ažuriran takoj, ko ga prejmemo od ponudnika malice.

ODJAVA MALICE

ZA ODJAVO OD MALICE DIJAKI POSKRBITE SAMI preko šolske spletne strani. Odjavljate in prijavljate se preko šolske spletne strani – Malice – ODJAVE – eAsistent.

ODJAVA OD MALICE je pravočasna, če je urejena en dan vnaprej do 11.00.

V izjemnih okoliščinah (zaradi bolezni …), ko se dijak ne more sam odjaviti oz. prevzeti obroka, lahko odjavo uredijo starši/skrbniki oz. dijak sam, in sicer do 7.00 za tekoči dan na e-pošto:

   prehrana@ss-crnomelj.si

Pri odjavi so obvezni podatki: ime in priimek, razred in dnevi, za katere se malica odjavlja ter vzrok odjave.

ČE OBROKA PRAVOČASNO NE ODJAVITE, PLAČATE POLNO CENO (2,73 EUR), tudi če imate urejeno subvencijo!

PRAVILA ŠLSKE PREHRANE

MALICO DIJAK LAHKO PREVZAME SAMO NA PODLAGI EVIDENTIRANJA Z OBESKOM.
Če je obesek pozabil, se najkasneje do od mora za malico oglasi pri koordinatorju prehrane.

Znesek za nepravočasno odjavljene obroke je potrebno poravnati v celoti in znaša 2,73 €, ne glede na priznano stopnjo subvencije.

O pravici do subvencije za šolsko malico odloča Center za socialno delo. Vlogo za uveljavitev pravic oddate na pristojnem centru, ta pa izda odločbo. S 1. februarjem 2013 je stopil v veljavo zakon (URL RS št. 3/ 11. 1. 2013), ki določa naslednje:

  • 100 % (dohodek ne presega 42 % neto povprečne plače)
  • 70 % (dohodek nad 42 do 53 % neto povprečne plače)
  • 40 % (dohodek nad 53 do 64 % neto povprečne plače)

Dijaki, ki imajo odločbo o subvencionirani malici, so do subvencije upravičeni samo v primeru, ko prevzamejo obrok.

CENA MALICE: 2,73 €.

  • V primeru odsotnosti dijaka zaradi sodelovanja na različnih dejavnostih v imenu šole, mora dijaka od malice za ta čas odjaviti šola Seznam odsotnih dijakov posreduje mentor dejavnosti koordinatorju šolske prehrane 2 dni vnaprej.
  • Če ima oddelek ali skupina oddelka dejavnost izven šole in ga v času delitve malice ni v šoli, bodo dijaki obveščeni, kdaj in kje prevzamejo malico. Če bodo dijaki odsotni cel dan, bodo dobili ob odhodu malico s seboj.
  • V času PUD-a dijakom malica ne pripada.

Koordinator šolske prehrane je Miha Movrin.

Copyright © 2021 - Srednja šola Črnomelj & DBP brand design studio, Vse pravice pridržane.